Strona główna

INFORMACJE

KLAUZULE INFORMACYJNE DLA KLIENTÓW

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

 
Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:
 
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, nr tel.: 48 77 418-65-94 , adres e-mail; osir@kluczbork.pl
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl
 
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych       z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w szczególności;
 • zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych     i rekreacyjnych – na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 • prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych - na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 • rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych - na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych
Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Ośrodku podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadania realizowanego         w interesie publicznym.
 
Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Ośrodkiem.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich,             tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych     Ośrodka w serwisie społecznościowym Facebook.
 
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 
Uprawnienia
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w  przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.
Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

· 

HISTORIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

     W roku 1975 nastąpiła reorganizacja administracji państwowej. W tym samym roku zarządzeniem nr 3/75 Naczelnika Miasta i Gminy Kluczbork z dniem 1-go lipca powołany został do życia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku (OSiR). Przejął on działalność Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Kluczborku.   

OSiR jako zakład budżetowy powołany przez Naczelnika MiG Kluczbork otrzymał w administrację następujące obiekty:

- Basen kąpielowy w Kluczborku

- Staw przy ul. Kościuszki

- Basen osiedlowy przy ul. Ficka

- Miasteczko ruchu drogowego przy ul. Konopnickiej

- Wiejski ośrodek wypoczynkowy w Bogacicy

- Leśny tor saneczkowy ("leśna górka")

                 Pierwszym dyrektorem OSiR był Adam Komarnicki, który swą funkcję sprawował do 1980 roku. Po nim - Naczelnik Miasta i Gminy - Stanisław Szymkowicz powołał na to stanowisko Bożenę Hasij. Pełniła ona funkcję dyrektora pełną dekadę - do 1990 roku.       W tymże roku na krótko - bo tylko jeden rok - obowiązki dyrektora przejął Ignacy Myśliwiec. Po nim na dyrektora OSiR powołano Zbigniewa Krzysztowczyka, który swą funkcję sprawował przez 12 lat. W 2003 roku obowiązki dyrektora objął Andrzej Buła i sprawował je do 2007r. Od listopada 2007r. do teraz funkcję dyrektora pełni Andrzej Olech.

                 W 1980 roku OSiR przejął w administrację, od Wojewódzkiego Ośrodka Turystyki i Wypocznku w Opolu, Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy w Bąkowie. W roku 1994 oddano do użytku kolejny obiekt - Krytą Pływalnię przy ul. Kołłątaja . Wybudowano ją w rekordowym tempie 7-u miesięcy.  W roku 2000 przejęto obiekty Metal-u w parku przy ul. Sportowej, a w 2002 roku oddano do użytku Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Mickiewicza.

Tekst zredagowano na podstawie informacji udzielonych przez Zbigniewa Krzysztowczyka

Kalendarz imprez
p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Nadchodzące imprezy