Strona główna

INFORMACJE

KLAUZULE INFORMACYJNE

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

 

Szanowni Beneficjenci Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, którego siedziba mieści się przy ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

2)W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Andrzej Pawłowicz

Tel. +48 782 255 777

e-mail: a.pawlowicz@gmail.com

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty       (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy jednostka posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:

- Państwa zgoda lub

- niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub

- wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na jednostkę lub

- niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub

- niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez jednostkę w interesie publicznym lub w     ramach sprawowania władzy publicznej.

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego)

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania..

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

8) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych

- prawo dostępu do treści swoich danych

-prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO

- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

- prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy)

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy jednostka przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego)

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać osobiście w sekretariacie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku ul. Mickiewicza 10 lub pocztą, drogą mailową.

9) Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

10) Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

        

 

HISTORIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

     W roku 1975 nastąpiła reorganizacja administracji państwowej. W tym samym roku zarządzeniem nr 3/75 Naczelnika Miasta i Gminy Kluczbork z dniem 1-go lipca powołany został do życia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku (OSiR). Przejął on działalność Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Kluczborku.   

OSiR jako zakład budżetowy powołany przez Naczelnika MiG Kluczbork otrzymał w administrację następujące obiekty:

- Basen kąpielowy w Kluczborku

- Staw przy ul. Kościuszki

- Basen osiedlowy przy ul. Ficka

- Miasteczko ruchu drogowego przy ul. Konopnickiej

- Wiejski ośrodek wypoczynkowy w Bogacicy

- Leśny tor saneczkowy ("leśna górka")

                 Pierwszym dyrektorem OSiR był Adam Komarnicki, który swą funkcję sprawował do 1980 roku. Po nim - Naczelnik Miasta i Gminy - Stanisław Szymkowicz powołał na to stanowisko Bożenę Hasij. Pełniła ona funkcję dyrektora pełną dekadę - do 1990 roku.       W tymże roku na krótko - bo tylko jeden rok - obowiązki dyrektora przejął Ignacy Myśliwiec. Po nim na dyrektora OSiR powołano Zbigniewa Krzysztowczyka, który swą funkcję sprawował przez 12 lat. W 2003 roku obowiązki dyrektora objął Andrzej Buła i sprawował je do 2007r. Od listopada 2007r. do teraz funkcję dyrektora pełni Andrzej Olech.

                 W 1980 roku OSiR przejął w administrację, od Wojewódzkiego Ośrodka Turystyki i Wypocznku w Opolu, Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy w Bąkowie. W roku 1994 oddano do użytku kolejny obiekt - Krytą Pływalnię przy ul. Kołłątaja . Wybudowano ją w rekordowym tempie 7-u miesięcy.  W roku 2000 przejęto obiekty Metal-u w parku przy ul. Sportowej, a w 2002 roku oddano do użytku Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Mickiewicza.

Tekst zredagowano na podstawie informacji udzielonych przez Zbigniewa Krzysztowczyka

Kalendarz imprez
«  

maj

  »
p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31